Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018

 • 21 kierunków przyszłości

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018 to uporządkowana informacja o 21 najpopularniejszych kierunkach studiów inżynierskich prowadzonych w polskich uczelniach akademickich – publicznych i niepublicznych. Przyjęto, że wszystkie kierunki objęte Rankingiem muszą być prowadzone w danej jednostce zarówno na studiach I stopnia (dających tytuł inżyniera), jak i na studiach II stopnia (dających tytuł magistra inżyniera lub magistra jeżeli kierunek jest kontynuacją studiów inżynierskich I stopnia).

Przyjęto również założenie, że jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę i dyscyplinę nauki, oraz w roku akademickim 2017/18 jednostka przeprowadziła rekrutację na dany kierunek studiów. Brak danych rekrutacyjnych powodował, że jednostka nie podlegała ocenie.

Ranking bierze pod uwagę jedynie popularne kierunki studiów, prowadzone przez odpowiednio dużą liczbę uczelni. Należy zwrócić uwagę, że studia kończące sie tytułem inżyniera lub magistra inżyniera prowadzą również uniwersytety.

Zestaw kryteriów i wskaźników uwzględnianych w Rankingu oraz ich wagi procentowe ustala corocznie Kapituła Rankingu na zasadzie eksperckiej.

Szczegółowy opis wskaźników

PRESTIŻ – 12%

Ocena przez kadrę akademicką (12%) – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (2010 profesorów „belwederskich” oraz doktorów habilitowanych, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). W badaniu nie zostaną uwzględnione głosy oddane na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie przeprowadzone zostało drogą internetową, metodą CAWI. Każdy z respondentów określił obszar dziedzinę i dyscyplinę nauki, w której aktualnie prowadzi zajęcia na uczelni. Na tej podstawie głos danej osoby był głosem w danej grupie kierunków studiów. Badanie przeprowadziła Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY – 15%

Ekonomiczne Losy Absolwentów (15%) – kryterium mierzone wskaźnikiem zatrudnienia absolwentów danego kierunku studiów oraz wskaźnikami wysokości ich zarobków – według ogólnopolskiego badania „Ekonomiczne Losy Absolwentów” przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS.

POTENCJAŁ AKADEMICKI – 17%

Ocena parametryczna (10%) – wskaźnik odzwierciedla ocenę przyznaną jednostce uczelni przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych powołany przez MNiSW. Ocena przyznawana jest dla jednostki, a nie kierunku studiów, dlatego w przypadku jednostek wielokierunkowych jednostka ta będzie posiadała ten sam wskaźnik rankingowy we wszystkich grupach kierunków, w których jest klasyfikowana. Źródło: dane KEJN.

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych (5%) – wskaźnik odzwierciedla uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego posiadane przez jednostkę prowadzącą dany kierunek studiów. Najwyżej premiowane są uprawnienia w dziedzinie związanej z rankingowanym kierunkiem studiów. Jeżeli jednostka posiada uprawnienia habilitacyjne uzyskała ocenę z wagą 6, jeżeli tylko doktorskie otrzymała ocenę z wagą 4. Jeżeli jednostka posiada uprawnienia w innych dyscyplinach, niezwiązanych bezpośrednio z rankingowanym kierunkiem uzyskała oceny odpowiednio 2 i 1. Źródło: baza POL-on.

Nadane stopnie naukowe (2%) – liczba nadanych stopni doktora (z wagą 1) oraz doktora habilitowanego (z waga 1,5), w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w jednostce. Źródło: baza POL-on.

EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA – 20%

Publikacje (8%) – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2014-17. Każda z publikacji przyporządkowywana jest (według klasyfikacji bazy SCOPUS), do odpowiedniej dziedziny nauki, w którym dokonano publikacji. Źródło: Sci-Val na dzień 21.02.2018r.

Cytowalność (8%) – liczba cytowań publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS za lata 2014-17, w stosunku do liczby tych publikacji. Źródło: Sci-Val na dzień 21.02.2018r.

FWCI (Field-Weighted Citation Impact) (4%) – wskaźnik określa relację liczby cytowań otrzymanych przez publikację do średniej liczby cytowań otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie Scopus za lata 2014-17. Źródło: Sci-Val na dzień 21.02.2018r.

POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY – 28%

Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów (5%) – liczba nauczycieli akademickich (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0), w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych studiujących w danej jednostce (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). Źródło: baza POL-on.

Jakość przyjętych na studia (15%) – wskaźnik mierzony wynikami egzaminów maturalnych osób, które z dniem 1 października 2017 podjęły studia na I roku studiów stacjonarnych na rankingowanym kierunku studiów w danej jednostce. Wskaźnik zarówno odzwierciedla jakość uczelni (najzdolniejsi maturzyści wybierają uczelnie mające opinie najlepszych), jak i tworzy jakość uczelni, gdyż zdolni uczniów wpływają na wyższy poziom procesu kształcenia.

Akredytacje (8%) – uwzględnione są akredytacje międzynarodowe (ABET, RIBA, EUR-ACE, ECTN.oraz posiadane przez jednostkę aktualne oceny wyróżniającej (kierunkowa lub instytucjonalna), przyznawane przez Polską Komisje Akredytacyjną.

INNOWACYJNOŚĆ – 8%

Patenty i prawa ochronne (8%) – liczba udzielonych patentów i praw ochronnych w Urzędzie Patentowym RP w roku 2017 w odniesieniu do liczby profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych w jednostce jako podstawowym miejscu pracy.

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018 uwzględnia sześć grup kryteriów:

 • PRESTIŻ – mierzony poprzez badanie opinii kadry akademickiej;
 • ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY – mierzone poprzez badanie „Ekonomiczne Losy Absolwentów” (realizowane przez MNiSW);
 • POTENCJAŁ AKADEMICKI – wskaźniki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe;
 • EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA – wskaźniki: publikacje, cytowalność, FWCI (Field-Weighted Citation Impact)
 • POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY – wskaźniki: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów oraz akredytacje
 • INNOWACYJNOŚĆ – wskaźnik patenty i prawa ochronne

Wykaz kierunków
Kierunki uwzględnione w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018:

 • Automatyka i robotyka
 • Architektura
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Elektrotechnika
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Energetyka
 • Fizyka techniczna
 • Geodezja i kartografia
 • Górnictwo i geologia
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria środowiska
 • Informatyka
 • Logistyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Technologia chemiczna
 • Transport
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Tabele rankingowe

Partnerzy Rankingu Studiów Inżynierskich

Partner Medialny